Wytyczenie budynku

Kiedy widzimy naprawdę, że nasza budowa jest w trakcie realizacji? Otóż kiedy geodeta wytyczy na działce nasz budynek. Może to jedynie uczynić osoba mająca stosowne uprawnienia. Wytyczenie budynku musi być zgodne z decyzja o pozwoleniu na budowę, a sam budynek musi być odpowiednio usytuowany w stosunku do budynków sąsiadów i budynków już funkcjonujących na działce. Podczas wytyczania, geodeta montuje w gruncie wszystkie znaki geodezyjne, które wskazują późniejsze główne osie budynku, a także zaznacza przyszłe ławy fundamentowe. Oznaczenia powinny być na tyle trwałe, by mogły przetrwać etap prac stanu surowego. Geodeta jest też obowiązany do wpisania swojej pracy do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy musi jeszcze sprawdzić, czy wybudowany budynek powstał dokładnie w miejscu wytyczonym przez geodetę. Wszystkie prace prowadzone na terenie budowy powinny być zapisywane i potwierdzane stosownymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych. Dziennik budowy jest najpoważniejszym dokumentem towarzyszącym nam od chwili rozpoczęcia budowy po jej zakończenie. Dziennik ten wydaje organ, który jednocześnie wydał pozwolenie na budowę. Powinien być przez cały czas dostępny na placu budowy, ale jednocześnie zabezpieczony przed zniszczeniem, zagubieniem lub kradzieżą. Za prowadzenie dziennika jest odpowiedzialny kierownik budowy.