Początek budowy

Rozpoczęcie budowy nowego domu wymaga od inwestora przede wszystkim uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja o pozwoleniu staje się prawomocna dwa tygodnie po jej wydaniu, o ile zainteresowane strony nie wniosą żadnego sprzeciwu. Na tydzień przez rozpoczęciem budowy należy o tym fakcie zawiadomić właściwy terytorialnie nadzór budowlany. Może być to inspektorat wojewódzki lub też powiatowy. Zgłaszając w inspektoracie rozpoczęcie budowy musimy do zgłoszenia dołączyć oświadczenie kierownika budowy. W przypadku, gdy nieruchomość jest domem jednorodzinnym wówczas jest to jedyne oświadczenie. Jeśli jest to natomiast budynek o innym charakterze wówczas konieczne jest również dołączenie oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy w swoim oświadczeniu przyjmuje na siebie obowiązek kierowania budową oraz stwierdza, iż plan bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia pracowników został sporządzony właściwie. Kierownik budowy jest najistotniejszą osobą w procesie budowlanym. To on odpowiada za to, by plac budowy został odpowiednio przygotowany i zagospodarowany. Jemu podlega cała organizacja budowy. Za początek budowy możemy uznać chwilę, w które rozpoczną się prace przygotowawcze.