Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem, który towarzyszy naszej budowie od samego jej początku po zakończenie wszelkich prac. Wydaje go ten sam organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Na pierwszej stronie są umieszczone podstawowe dane, a wiec numer dziennika i pozwolenia na budowę, dane inwestora, rodzaj budowy. Każda strona musi być ponumerowana i podstemplowana. Nie ma mowy o jakimkolwiek wyrywaniu kartek, bo coś źle zostało wpisane. Jest to dokument prawny i dowód wykonania poszczególnych prac. Za dziennik budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy, a kolejnych wpisów mogą dokonywać: inwestor, kierownik budowy, projektant, geodeta, inspektor nadzoru, kierownik robót budowlanych. Każda z osób musi na początku dziennika wpisać swoje dane, numer uprawnienia i potwierdzić to pieczątką i podpisem. Do dziennika wpisuje się kolejne roboty budowlane, wykonywane w kolejności chronologicznej. Wszystko musi być starannie udokumentowane. Do dziennika dołącza się w sposób trwały wszystkie protokoły. Bywa i tak, że trzeba dokonać w dzienniku poprawek. Wtedy skreśla się niewłaściwy wpis, wprowadza poprawny i uzasadnienie, dlaczego poprawki zostały dokonane. Kiedy w czasie prowadzenia robót zmienia się kierownik lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy, wtedy należy to zanotować w dzienniku i określić stan zaawansowania robót w okresie zmiany. Obie strony powinny potwierdzić to podpisem i pieczątką.